Customers rate Auto Wientjes with 8.8

Opel Meriva

1.6-16V AUT 77KW | COSMO
  • доля:

спецификации

Ном. Знак
NL61-JXJ-2
Год вып
18-09-2009
Пробег
161.817 km NAP Tellerstand gecontroleerd
цвет
Blauw
Горючее
Бензин
Передача
Автомат
Вес
1.275 kg
Aantal deuren
4
Нагрузка
1.200 kg
Цилиндры
4
Cilinderinhoud
1.598 cc
Energielabel
D
Emissieklasse
евро 4
Marge prijs
€ 2.950

аксессуары

4-5 ïîäãîëîâíèêîâ
ABS
Ïîäóøêà áåçîïàñíîñòè
Ïîäëîêîòíèê
Automaat
Áîðòîâîé êîìïüþòåð
Öåíòðàëüíûé çàìîê ñ ÄÓ
Êëèìàòðîíèê
Ýëåêòðîñòåêëîïîäú¸ìíèêè
Ýëåêòðîçåðêàëà
Çàòåìí¸ííîå îñòåêëåíåíèå
Half Lederenbekleding
Êðåñëà ñ âåðòèêàëüíîé ðåãóëèðîâêîé
Ëåãêîñïëàâíûå äèñêè
Îêðàñêà ìåòàëëèê
Ïðîòèâîòóìàííûå ôàðû
Multifunctioneel-stuur
Ïàðêòðîíèê
Ìàãíèòîëà ñ CD
Óñèëèòåëü ðóëÿ
Àíòèïðîáóêñîâî÷íàÿ ñèñòåìà
Trekhaak

Auto Wientjes | www.cars4export.nl

Kontakt | Team Export | +31 55 323 16 35 | DE & EN

Standort | Apeldoorn (NL) | 50 km von der Grenze | 90 km von Schiphol Airport

WORLD WIDE EXPORT

контакт

Более подробную информацию о Opel Meriva? Пожалуйста, свяжитесь с нами, используя форму ниже, или по номеру (+31) (0) 55 323 1635.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.