Customers rate Auto Wientjes with 8.8

BMW X1

X-Drive25i AUT 170KW SPORT
  • доля:

спецификации

Ном. Знак
NLNJ-528-Z
Год вып
31-07-2015
Пробег
262.055 km
цвет
Bruin
Горючее
Бензин
Передача
Автомат
Вес
1.515 kg
Aantal deuren
4
Нагрузка
2.000 kg
Цилиндры
4
Cilinderinhoud
1.998 cc
Energielabel
C
Emissieklasse
евро 6
Marge prijs
€ 17.500

аксессуары

Ïåðâûé âëàäåëåö
4-5 ïîäãîëîâíèêîâ
ABS
Adaptive cruise control
Ïîäóøêà áåçîïàñíîñòè
Alarm
Ïîäëîêîòíèê
Automaat
Bagage-afdekhoes
Áîðòîâîé êîìïüþòåð
Öåíòðàëüíûé çàìîê ñ ÄÓ
Êðóèç-êîíòðîëü
Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå
Êëèìàòðîíèê
Ýëåêòðîñòåêëîïîäú¸ìíèêè
Ýëåêòðîçåðêàëà
Elektrische stoelen
Çàòåìí¸ííîå îñòåêëåíåíèå
Head-Up Display
Êðåñëà ñ âåðòèêàëüíîé ðåãóëèðîâêîé
Lane Assist
LED dagrijverlichting
Lederen bekleding
LED koplampen
Ëåãêîñïëàâíûå äèñêè
Memory stoelen
Îêðàñêà ìåòàëëèê
Ïðîòèâîòóìàííûå ôàðû
Multifunctioneel-stuur
Íàâèãàöèîííàÿ ñèñòåìà
Panoramadak
Ïàðêòðîíèê
Ìàãíèòîëà ñ CD
Schuif-kantel dak
Stoelverwarming
Óñèëèòåëü ðóëÿ
Stuurwiel verwarmd
Àíòèïðîáóêñîâî÷íàÿ ñèñòåìà
Trekhaak
Xenon verlichting

Auto Wientjes | www.cars4export.nl

Kontakt | Team Export | +31 55 323 16 35 | DE & EN

Standort | Apeldoorn (NL) | 50 km von der Grenze | 90 km von Schiphol Airport

WORLD WIDE EXPORT

контакт

Более подробную информацию о BMW X1? Пожалуйста, свяжитесь с нами, используя форму ниже, или по номеру (+31) (0) 55 323 1635.

  • Это поле используется для проверочных целей, его следует оставить без изменений.