Customers rate Auto Wientjes with 8,8

BMW 5 Serie

M550 XD TOURING AUT 280KW FULL OPT.

спецификации

Ном. Знак
NLGV-030-L
Год вып
06-08-2014
Пробег
88.113 km
цвет
Zwart
Горючее
Дизель
Передача
Автомат
Вес
1.965 kg
Aantal deuren
4
Нагрузка
2.000 kg
Цилиндры
6
Cilinderinhoud
2.993 cc
Energielabel
E
Marge prijs
€ 45.750

аксессуары

ABS
Adaptive cruise control
Ïîäóøêà áåçîïàñíîñòè
Alarm
Ïîäëîêîòíèê
Automaat
Bagage-afdekhoes
Áîðòîâîé êîìïüþòåð
Öåíòðàëüíûé çàìîê ñ ÄÓ
Camera Achter
CD-wisselaar
Comfortstoel
Êðóèç-êîíòðîëü
Dakrail
Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå
Deelbare achterbank
DVD-Speler
Êëèìàòðîíèê
Ýëåêòðîñòåêëîïîäú¸ìíèêè
Ýëåêòðîçåðêàëà
Emissienorm Eur6
Geventileerde stoelen
Head-Up Display
Lane Departure Warning System
Lederen bekleding
Светодиодные фары
Ëåãêîñïëàâíûå äèñêè
Memory stoelen
Îêðàñêà ìåòàëëèê
Ïðîòèâîòóìàííûå ôàðû
Multifunctioneel-stuur
Íàâèãàöèîííàÿ ñèñòåìà
Niet rokers auto
Panoramadak
Ïàðêòðîíèê
Ìàãíèòîëà ñ CD
Schuif-kantel dak
Sportstoelen
Stoelverwarming
Óñèëèòåëü ðóëÿ
Telefoon/handsfree
Tiptronic stuurschakeling
Àíòèïðîáóêñîâî÷íàÿ ñèñòåìà
Trekhaak afneembaar
Xenon verlichting

WORLD WIDE EXPORT WWW.CARS4EXPORT.NL

контакт

Более подробную информацию о BMW 5 Serie? Пожалуйста, свяжитесь с нами, используя форму ниже, или по номеру (+31) (0) 55 323 1635.

  • Это поле используется для проверочных целей, его следует оставить без изменений.